Sthlm-02-1220x763-1
Neoss®

Köp- och leveransvillkor

Tolkning 

I dessa villkor, om inte annat anges, avser ”köpare” den person som företaget ingår avtal med, ”företag” avser Neoss , ”avtal” avser avtalet för leverans av varorna mellan köparen och företaget som ska innefatta beställningen och dessa villkor, ”varor” avser varorna (eller någon del av dem) som anges i beställningen som säljs eller ska säljas av företaget till köparen, ”installationstjänster” avser all hjälp som företaget tillhandahåller köparen med installationen av programvaran från tredje part på köparens enhet och relaterad teknisk support, och ”programvara från tredje part” avser all programvara som licensierats av köparen från tillverkaren eller tredje parts leverantör av varorna som gör det möjligt för köparen att använda varorna.

Beställningar och typ av avtal

Beställningen utgör ett erbjudande för köparen att köpa varorna och beställningen ska endast anses accepterad när företaget antingen skriftligen bekräftar sitt godkännande eller skickar beställningen till köparen. Alla beställningar som accepterats av företaget är baserade på dessa villkor och bestämmelser, vilka ersätter och åsidosätter alla villkor eller bestämmelser som föreslagits eller stipulerats av köparen, eller som är underförstådda enligt lag, affärsverksamhet, sedvänja, praxis eller affärsmetoder. Alla ändringar, tillägg till eller upphävande av ett avtal kräver en skriftlig bekräftelse från företaget. Köpet av varorna inkluderar inte köp av några tjänster som relaterar till varorna, inklusive programvara från tredje part, programvarulicenser eller användning av datahubben eller

Installationstjänster

Företaget kan, efter eget gottfinnande och absoluta diskretion och när så är lämpligt, tillhandahålla installationstjänsterna till köparen under en period enligt vad som skriftligen avtalats mellan köparen och företaget emellanåt, förutsatt att köparen ger företaget full åtkomst till hens enheter, hårdvara, programvara, system, lokaler, kontoinloggning och användarkonto enligt vad som rimligen krävs för att utföra installationstjänsterna och förutsatt att företaget har fullständiga rättigheter och åtkomst till den tredje partens programvara och all annan hårdvara, programvara, system, information och/eller support så som rimligen krävs för att utföra installationstjänsterna. Tillhandahållandet av installationstjänster är inte ett villkor för försäljningen av varorna och företaget kan när som helst dra tillbaka eller stoppa tillhandahållandet av installationstjänsterna. Företaget är heller inte skyldigt att tillhandahålla teknisk support eller tjänster som relaterar till eller är kopplade till

Köparen kommer att tillhandahålla ett säkert område där företaget (inklusive dess anställda och representanter) kan utföra alla installationstjänster som behöver utföras i köparens lokaler och införskaffa och upprätthålla alla nödvändiga licenser, medgivanden och tillstånd som krävs för att företaget ska kunna utföra sina förpliktelser enligt detta avtal.

Pris

Priset på varorna ska, såvida det inte uttryckligen har skriftligen angetts av företaget, vara det listpris som företaget debiterade vid I händelse av att en beställning som ska levereras ska avbetalas, ska priset för varan, såvida det inte uttryckligen skriftligen har angetts av företaget, vara företagets listpris vid försändelsedatumet för den aktuella avbetalningen. Om inte företaget uttryckligen har godkänt detta skriftligen, ska priset för varorna vara exklusive kostnader för förpackning och leverans, vilket köparen måste betala samtidigt som när hen betalar för varorna. Priserna är också exklusive skatter, tullavgifter och moms som, där detta är tillämpligt, kommer att debiteras separat till lämpligt pris. Företaget förbehåller sig rätten att skriftligen kunna meddela köparen när som helst före leveransen att kunna höja priset på varorna om, efter kontraktsdatumet, det uppstår en ökad kostnad för varorna för företaget på grund av omständigheter utanför företagets kontroll, inklusive (utan begränsning) ökade kostnader för material, arbete eller transport, växelkursfluktuationer, ökad importmoms eller annan moms. Om priset på varorna höjs på grund av dessa villkor och förhållanden, kan köparen säga upp det olevererade saldot av avtalet genom att skriftligen underrätta företaget inom 3 dagar efter mottagandet av företagets underrättelse och före leveransen. Om köparen begär att varorna skickas omgående, kan företaget ta ut en extra avgift för den påskyndade leveransen.

Uppsägning

Med förbehåll till paragraf 4 får köparen kanske inte säga upp ett avtal där dessa villkor och förutsättningar gäller utan ett föregående skriftligt medgivande från företaget, och om detta ges ska det vara på det villkor att köparen fullständigt och omedelbart håller företaget skadeslöst för eventuella förluster, skador, kostnader, anspråk eller åtgärder som uppstår till följd av en sådan uppsägning, inklusive omkostnader och en förväntad

Utan att påverka någon annan rättighet eller gottgörelse som är tillgänglig för företaget, kan företaget omedelbart säga upp alla avtal där dessa villkor och förutsättningar gäller utan föregående skriftligt medgivande från köparen. Vid en sådan uppsägning kan företaget välja att inte expediera eventuell(a) utestående beställning(ar) för de varor som inte har betalats till fullo av köparen.

Vid uppsägning av avtalet ska köparen omedelbart betala företaget alla dess utestående obetalda fakturor samt moms och med avseende på de varor som har levererats men för vilka ingen faktura har utfärdats, ska företaget utfärda en faktura som omedelbart ska betalas av köparen vid mottagandet.

Uppsägningen av avtalet, oavsett anledning, ska inte påverka någon av parternas rättigheter och gottgörelser som har uppstått på grund av uppsägningen. Alla bestämmelser i avtalet som uttryckligen eller underförstått är avsedda att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter uppsägningen av avtalet, ska fortsätta att gälla med full kraft och verkan.

Returer

I händelse av att returvaror mottas inom 30 dagar från leveransdatumet, kommer företaget enligt köparens eget val att utfärda en kreditnota som måste lösas in mot ytterligare köp från företaget, eller byta ut varorna mot lämpliga alternativa produkter som har tillverkats av företaget, eller utfärda en återbetalning för de köpta Varor som har returnerats mellan 31 – 365 dagar från leveransdatumet, får endast bytas ut mot lämpliga alternativa produkter tillverkade av företaget. Varorna kommer inte att accepteras för kreditering eller utbyte efter 365 dagar från leveransdatumet. Alla returnerade varor måste vara i dess ursprungliga oskadade, omärkta och oöppnade förpackningar med alla förseglingar intakta. Varor får inte returneras mot kredit om de eller deras förpackningar är förstörda eller skadade på något sätt eller om de har tagits ur från sin förpackning eller genomgått en steriliserings- eller desinfektionsprocess. Enskilda föremål från ett designerat kit kan inte returneras. Tidigare utbytta varor kan inte returneras eller bytas. Fraktavgifter för alla returer måste betalas av köparen. Innan en vara returneras ska köparen ansöka om returtillstånd från företaget och begära ett returnummer och instruktioner. Inga varor får returneras utan ett sådant tillstånd. Ring ditt lokala kundupplevelseteam och begär ett returnummer för de varor som ska returneras. Alla returpolicyvillkor måste uppfyllas för att returen ska kunna behandlas. Ett returnummer kommer att ges till köparen, vilket måste sitta på det paketet med de varor som ska returneras. Skicka alla returvaror till företaget, om inte annat har angetts. En kredit för de returnerade varorna kommer endast att utfärdas när företaget har fastställt att varorna är i ett acceptabelt skick. Företagets beslut är avgörande avseende returnerade varors skick. Varor som levereras enligt kundens egna specifikationer kan inte returneras under några som helst omständigheter. Benersättning från bentransplantatmaterial,

suturer, kollagenmembran och tejp, skum, pluggar, skannervagn, skannertips, batterier och utökade garantier kan inte returneras. NeoScan och NeoTell kan bli returnerade eller utbytta inom en 30-dagarsperiod efter leverans givet att produkten är oöppnad och ligger kvar orörd i sin originalförpackning. Vissa varor är inte kvalificerade att returneras, så som det indikerades vid köptillfället, dvs. den slutliga försäljningen. Företaget kommer att returnera alla föremål som har returnerats av misstag eller som inte var kvalificerade att returneras, på köparens egen bekostnad. Köpare som väljer att returnera varor som är kvalificerade att returneras och som var köpta till ett rabatterat pris, måste betala eventuella mellanskillnader för kostnaden för ersättningsvarorna om priset har gått upp sedan det ursprungliga köpet.

Betalning

Om inte annat uttryckligen har angetts, ska företaget fakturera köparen för varorna på eller vid vilken tidpunkt som helst efter fraktdatumet för varje beställning. Köparen ska betala hela beloppet för varorna (i kontanter eller tillgängliga medel) inom 30 dagar från I händelse av en förfallen betalning ska köparen omedelbart ersätta företaget för alla kostnader och utgifter, inklusive rimliga arvoden, som företaget ådragit sig för att inkassera beloppet. Om ett belopp förfaller, kan företaget säga upp avtalet med avseende för alla varor som återstår att levereras därefter. Utan påverkan av någon av företagets andra rättigheter, kan företaget efter eget gottfinnande debitera köparen ränta med 2 procent per månad utöver basräntan från företagets bank för varje summa som inte har betalats av köparen på förfallodagen, plus eventuell redovisningsavgift som återspeglar kostnaden som företaget ådragit sig, för att återfå det förfallna beloppet. Sådan ränta ska löpa från dag till dag och öka efter såväl som före en eventuell dom och ska beräknas månatligen på beloppet som förfallit tills det har betalats. Om varorna ska levereras i omgångar och betalningen för dessa ska ske genom delbetalningar, ska köparens underlåtenhet att betala delbetalningen före sista förfallodagen ge företaget rätten att betrakta en sådan underlåtenhet som ett förnekande av köparen för hela avtalet och erhålla skadestånd för sådant avtalsbrott. Köparen ska inte ha rätt att helt eller delvist hålla inne betalningen på grund av att denne har en fordran, motfordran eller kvittning gentemot företaget.

Förpackning, frakt och försäkring

Alla leveransdatum som anges av företaget är endast ungefärliga. Tiden är inte avgörande i detta avtal, förutom vad gäller köparens skyldigheter, förutsatt att inget i denna paragraf är avsett att utesluta köparens sedvanerätt enligt gällande Om inte köparen underrättar företaget skriftligen inom 14 dagar efter att köparen har betalat företagets faktura och inte har mottagit leveransen av varorna, anses köparen ha erhållit varorna och företaget kommer inte att hållas ansvarsskyldigt för eventuella förluster eller kostnader som köparen ådragit sig på grund av eventuell försening av leveransen av någon anledning förutom företagets godtyckliga vägran att verkställa den. Företaget förbehåller sig rätten att kunna göra delleveranser. Varornas säkerhet skall vara köparens ansvar vid leveransen till destinationen som angivits av köparen. Men den juridiska och faktiska äganderätten till varorna ska dock kvarstå företaget tills köparen har betalat företaget kontant eller med tillgängliga medel det fakturerade priset för varorna inklusive alla övriga kostnader som anges i dessa villkor och bestämmelser. Till den tidpunkt som äganderätten till varorna övergår till köparen, ska köparen förvara varorna i sin lokal separat från köparens egna varor eller någon annan persons varor och på ett sätt som gör dem lätta att identifiera som företagets varor och hålla dem i ett tillfredsställande skick och försäkra dem mot alla skador till deras fulla pris från leveransdatumet. Vid vilken tidpunkt som helst innan äganderätten till varorna övergår till köparen (oavsett om någon betalning till företaget är försenad eller om köparen på något annat sätt har åsidosatt någon skyldighet gentemot företaget), kan företaget (utan att det påverkar någon annan av dess rättigheter) återta besittningen över alla eller en del av varorna och beträda alla lokaler för det ändamålet (eller ge andra befogenhet att göra detsamma), eller kräva leverans av alla eller en del av varorna.

Köparens rätt till innehav av varorna för vilka betalning inte har erlagts ska upphöra vid eller efter köparens inlämnande av en ansökan om konkurs eller insolvens, eller vid eller efter en dom som förklarar att köparen har försatts i konkurs eller är insolvent, eller vid eller efter inlämnandet av en framställning eller ett svar från köparen med begäran om juridisk omstrukturering, omställning eller arrangemang av dennes verksamhet enligt lagen avseende konkurs eller insolvens, eller vid eller efter att ha utsett en konkursförvaltare för någon av dess egendom, eller vid eller efter en överlåtelse eller ett försök till överlåtelse till förmån för fordringsägare, eller vid eller efter inledandet av ett förfarande eller beslut om likvidation eller avveckling av köparens verksamhet eller vid upphörandet av dess företag.

Force majeure

Företaget ska inte anses vara ansvarsskyldigt eller anses ha brutit mot dessa villkor och bestämmelser för förseningar eller bristande utförande som beror på omständigheter utöver dess rimliga kontroll (en ”force majeure-händelse”). Företaget ska vara berättigade i händelse av en force majeure att antingen upphäva avtalet om varorna eller några relaterade tjänster (inklusive installationstjänsterna) inte kan tillhandahållas eller förlänga leveransdatumet till en rimlig tidsperiod efter varaktigheten av force majeure-händelsen.

Leverans och acceptans

Ett anspråk från köparen som grundar sig på eventuella defekter gällande varornas kvalitet eller skick eller att de inte överensstämmer med de skriftliga specifikationerna (oavsett om köparen vägrat motta leveransen eller inte), ska skriftligen underrättas företaget inom 14 dagar efter leveransdatumet eller (där defekten eller felet inte var uppenbart under en rimlig inspektion) inom en rimlig tid efter upptäckten av defekten eller Om köparen inte vägrar att ta emot leveransen och inte underrättar företaget därmed, ska köparen inte ha rätt att avvisa varorna och företaget ska inte vara ansvarsskyldigt för en sådan defekt eller fel, och köparen blir skyldig att betala priset för varorna som om varorna hade levererats i enlighet med dessa villkor och bestämmelser. Vid ett giltigt och tidsenligt anspråk med avseende på varorna som är baserat på en defekt i varornas kvalitet eller skick eller att de inte uppfyller specifikationerna, och företaget har underrättats i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, kan företaget komma att reparera eller byta ut varorna (eller den aktuella delen i fråga) kostnadsfritt, eller så kan företaget efter eget gottfinnande utfärda en kreditnota till köparen för priset på varorna (eller en proportionell del av priset), i vilket fall ska företaget, med förbehåll till det föregående, inte ha någon ytterligare ansvarsskyldighet gentemot köparen.

För att undvika tvivel samtycker parterna att gottgörelserna enligt denna paragraf ska utgöra hela omfattningen av företagets ansvarsskyldighet enligt avtalet, och under inga omständigheter ska företagets sammantagna ansvarsskyldighet i enlighet eller i samband med avtalet överskrida det pris som betalats för varorna som anspråket avser.

Neoss garanti- och reklamationsprogram

Företaget tillhandahåller ett garanti- och reklamationsprogram för vissa Neoss-produkter (”garanti- och reklamationsprogram”). Ytterligare information om garanti- och reklamationsprogrammet och om det är tillämpligt för köparen finns på företagets webbplats under avsnittet Garantier och reklamationer. Den specifika garantin som gäller för de köpta varorna tillhandahålls inte köparen vid köpet. Köparen ska skriftligen begära den specifika garantin som gäller för de köpta varorna från

Garantier

Förutom det som uttryckligen anges härmed, utlovar företaget ingen garanti gällande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller någon annan garanti, uttryckt eller underförstådd, gällande varorna. Företaget ska inte heller under inga omständigheter vara ansvarsskyldigt för någon oförutsedd, indirekt, speciell skada eller följdskador, inklusive men ej begränsat till, förlorad vinst på grund av tillverkningen, försäljningen eller användningen av varorna (oavsett om detta orsakats av oaktsamhet av företaget, dess anställda eller rep- resentanter eller på något annat sätt) som uppstår på grund av eller i samband med leveransen av varorna eller deras användning eller återförsäljning av köparen.

Om företaget erhåller en anmälan från köparen i enlighet med paragraf 8, ska företagets maximala ansvarsskyldighet gentemot köparen för förseningen av leveransen av varorna eller underlåtenheten att leverera varorna i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller för att inte ha levererat varorna alls, inte överskrida den totala summan som köparen har betalat för varorna till företaget i enlighet med den senaste fakturan.

Användningen av varorna kan vara avhängig andra tredjepartsprodukter och/eller tjänster såsom programvara eller datahubbar. Användning av sådana tredjepartsprodukter och/eller tjänster är avhängig villkoren och bestämmelserna för dessa produkter och/eller tjänster och köparen godtar dem. Företaget utlovar inga utfästelser och/eller garantier gällande tillgänglig- heten av dessa tredjepartsprodukter och/eller tjänster eller deras fortsatta tillgänglighet.

Företaget utlovar inga garantier gällande tredjepartsprogramvara, eller defekter i någon tredjepartsprogramvara eller för någon bristande prestanda därav. Alla anspråk baserade på, relaterade till eller som uppstår till följd av användningen av tredjepartsprogramvara, kommer att regleras uteslutande av villkoren i köparens avtal med den tredje parten.

Köparen ska inte begära ytterligare garantier gällande varorna eller ändra någon av företagets skrivna garantier utan ett föregående skriftligt medgivande från företaget.

Företaget lämnar inga garantier och gör inga framställningar om att någon av köparens försäljning eller användning av varorna kommer att vara fri från överträdelser av några patent- rättigheter eller andra immateriella egendomsrättigheter som ägs eller kontrolleras av en tredje part och köparen kommer i detta avseende att acceptera sådan titel som företaget kan besitta.

Villkoren som anges i paragraf 13 till 15 i Sale of Goods Act 1979, är i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, undantagna från avtalet.

Om du godkänner avtalet på uppdrag av en organisation eller enhet, representerar och garanterar du att du är behörig att godkänna avtalet å den organisationens eller enhetens vägnar och att binda dem till avtalet (i vilket fall hänvisar ”köpare” kollektivt till dig personligen och till den organisationen eller enheten).

Ansvarsbegränsning

Köparen bekräftar att varorna endast får säljas till licensierade yrkes- personer som praktiserar på tandläkarmottagningar, laboratorier eller kliniker i det land där varorna säljs till köparen. Köparen representerar och garanterar till företaget att köparen har behörighet, professionella meriter, en produktspårbarhetsprocedur och de licenser som krävs för att köpa och använda sådana varor i praktiken och för dennes Köparen bekräftar att företaget under inga omständigheter ska vara ansvarsskyldigt gentemot köparen eller någon tredje part för något av följande: (i) utövandet av tandvård eller ett annat kliniskt område inom hälso- och sjukvård, (ii) utövandet av oberoende medicinsk bedömning, (iii) eventuella patient- resultat från köparens användning av varorna, (iv) köparens användning eller leverans av varorna till någon patient eller individ som köparen vet är olämplig att erhålla varorna, (v) köparens underlåtenhet att övervaka varornas säkerhet, och (vi) köparens återförsäljning av varorna till en person som inte är licensierad enligt gällande lag att kunna använda varorna.

Köparen bekräftar att integritetslagar och andra lagar som gäller i köparens jurisdiktion kan ålägga köparen och köparens användning av varorna och relaterade tjänster ett ytterligare ansvar. Köparen samtycker till att det är dennes ansvar och inte företagets ansvar, att se till att denne följer alla tillämpliga lagar när denne använder varorna och relaterade tjänster, inklusive men inte begränsat till, alla lagar eller förordningar som kräver att underrättelser ges till eller att samtycke erhålls från tredje parter med avseende på köparens användning av varorna och relaterade tjänster. Om köparens användning av varorna är förbjuden enligt gällande lagar, är köparen inte behörig att använda varorna. Företaget ansvarar inte för och ska inte hållas ansvarsskyldigt för köparens användning av varorna och överträdelse av gällande lagar.

Dataskydd

Denna paragraf 14, gäller endast för och kan endast tillämpas av en köpare som är bosatt i Storbritannien, Europeiska unionen eller Schweiz.

I denna paragraf 14, ska följande termer ha den betydelse som anges nedan:

 1. ”Köpardata” avser alla personuppgifter som behandlas och regleras av dataskydds- lagarna, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler som tillhör köparen, inklusive alla personuppgifter som finns i enheterna som tillhör köparen och som behandlas av företaget som en behandlare i samband med bestämmelserna av installationstjänsterna.
 2. ”Dataskyddslagar” avser alla lagar som gälller i Storbritannien och Europeiska unionen från tid till annan som relaterar till dataskydd, behandling av personuppgifter och in- tegritet, inklusive: (a) Dataskyddslagen 2018, (b) den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, och (c) förordningarna om integritet och elektronisk kommunikation (EG- direktivet) 2003, och referenser till ”personuppgiftsansvarig”, ”registrerade”, ”person- uppgifter”, ”behandla”, ”behandlad”, ”behandlar”, ”personuppgiftsbiträde” och ”tillsyns- myndighet” har de betydelser som anges i, och kommer att tolkas i enlighet med, sådana
 3. ”Datasäkerhetsincident” avser ett dataintrång som företaget drabbats av som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst till köpardata som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.
 4. ”Internationell överföring” avser en överföring till ett land utanför Storbritannien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (som det från tid till annan utgörs av) eller Schweiz av köpardata som är under behandling, eller som är avsedda att behandlas efter överföring.
 5. ”Underställt personuppgiftsbiträde” avser varje tredje part som utsetts av företaget att behandla köpardata. Köparen är personuppgiftsansvarig för köpardatan och företaget är personuppgiftsbiträde för köpardatan. Köparen ger företaget tillstånd att behandla köpardata som ett personuppgiftsbiträde i syfte att tillhandahålla installationstjänsterna. Köparen ger även företaget tillstånd att dela personuppgifter som relaterar till köparen (inklusive namn, adress, e-postadress, all information som relaterar till köparens köp av varorna) med tillverkare, uthyrare och/eller leverantörer av varorna och alla relaterade programvaror (inklusive tredjepartsprogramvara och tjänster).

Köparen garanterar företaget att:

 1. denne besitter alla nödvändiga rättigheter att ge företaget tillstånd att behandla köpardata för verkställandet av installationstjänsterna och dataskyddslagarna;
 2. dess instruktioner till företaget avseende behandling av köpardata inte kommer att göra så att företaget bryter mot dataskyddslagar, inklusive med avseende på internationella överföringar, och
 3. denne har beaktat och kommer att fortsätta att beakta dataskyddslagarna vad gäller köpardata.

Om företaget anser att instruktioner från köparen avseende behandling av köpardata kan innebära att företaget bryter mot dataskyddslagarna, har företaget rätt att inte verkställa denna behandling och ska omedelbart underrätta köparen om ett sådant beslut för köparen att åtgärda. Företaget kommer inte att bryta mot detta avtal eller på annat sätt vara ansvarsskyldigt gentemot köparen till följd av dess underlåtenhet att utföra den behandlingen.

Förutom tillverkaren eller leverantören av varorna eller någon tredje part som äger eller är licens- givare för tredjepartsprogramvaran, kommer företaget inte att anlita en tredje part för behandling av köpardata utan föregående skriftligt medgivande från köparen (sådant medgivande ska inte orimligen undanhållas eller försenas).

Om företaget fastställer att det är nödvändigt att utse ett underställt personuppgiftsbiträde, ska företaget på skriftlig begäran förse köparen med information om den information som det underställda personuppgiftsbiträdet kommer att utbyta och säkerställa tillförlitligheten för ett sådant utbyte, och vidare kommer företaget att upprätta ettskriftligt avtal mellan företaget och det underställda personuppgiftsbiträdet som specificerar det underställda personuppgiftsbiträdets behandlingsaktiviteter och ålägger det underställda personuppgiftsbiträdet skyddsvillkor som liknar de som ålagts företaget i denna paragraf 14. Företaget kommer att förbli ansvarsskyldigt gentemot köparen för verkställande av det underställda personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Företaget kommer att:

 1. Behandla köpardata endast enligt dokumenterade instruktioner från köparen (såvida inte företaget eller det relevanta underställda personuppgiftsbiträdet är skyldigt att behandla köpardata för att efterleva gällande lagar, i vilket fall företaget kommer att meddela köparen om ett sådant juridiskt krav före en sådan behandling, såvida inte sådana gällande lagar förbjuder att köparen underrättas. Enligt denna paragraf 14 är företagets verkställande av installationstjänsterna i enlighet med avtalet dokumenterade Ingenting i denna paragraf 14 tillåter köparen att ändra dessa villkor och bestämmelser;
 2. utan att det påverkar de andra bestämmelserna i denna paragraf 14, ska köparen omedelbart informeras om, i dess rimliga uppfattning, alla instruktioner som erhållits från köparen bryter mot några dataskyddslagar;
 3. se till att varje individ som är auktoriserad att behandla köpardata är föremål för sekretes- skyldigheter eller lyder under en lämplig lagstadgad
 4. enligt köparens gottfinnande, radera eller returnera till köparen alla köpardata relaterade till behandling i företagets besittning efter avslutat tillhandahållande av installations- tjänster, och radera eventuella återstående kopior. Företaget kommer att ha rätt att behålla alla köpardata som det måste behålla för att efterleva alla gällande lagar eller som det är skyldigt att behålla för försäkrings-, redovisnings-, beskattnings- eller andra registerföringsändamål. Denna paragraf 14 kommer att fortsätta att gälla för lagrade köpardata.

Företaget kommer endast att göra en internationell överföring om:

 1. en behörig myndighet eller organisation i Storbritannien eller Europeiska kommissionen (enligt vad som är tillämpligt) fattar ett bindande beslut om att det land eller territorium till vilket den internationella överföringen ska göras säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter;
 2. företaget eller det relevanta underställda personuppgiftsbiträdet tillhandahåller adekvata skydd för den internationella överföringen i enlighet med dataskyddslagar, i vilket fall köparen kommer att verkställa alla dokument (inklusive dataöverföringsavtal) relaterade till den internationella överföringen som företaget eller det relevanta underställda person- uppgiftsbiträdet kräver att det verkställer från tid till annan, eller
 3. företaget eller det relevanta underställda personuppgiftsbiträdet är skyldigt att göra den internationella överföringen för att efterleva gällande lagar, i vilket fall företaget kommer att underrätta köparen om ett sådant juridiskt krav före en sådan internationell överföring, såvida inte sådana tillämpliga lagar förbjuder att köparen underrättas på grundval av allmänintresse.

Företaget kommer att:

 1. vidta lämpliga och överensstämmande tekniska och organisatoriska åtgärder med av- seende till köpardata som det faktiskt behandlar;
 2. underrätta köparen utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om en data- säkerhetsincident;
 3. tillhandahålla rimlig hjälp till köparen (på köparens bekostnad) med att:
  1. efterleva köparens skyldigheter enligt dataskyddslagarna avseende säkerheten för behandling av köpardata;
  2. svara på förfrågningar om att utöva registrerades rättigheter enligt dataskydds- lagarna;
  3. dokumentera eventuella datasäkerhetsincidenter och rapportera data- säkerhetsincidenter till en tillsynsmyndighet och/eller registrerade, och
  4. genomföra integritetskonsekvensbedömningar av eventuella behandlings- processer och samråda med tillsynsmyndigheter, registrerade och deras företrädare i enlighet därmed.

Företaget kommer att:

tillhandahålla köparen all information som rimligen är nödvändig för att påvisa att de skyldigheter som anges i denna paragraf 14 efterlevs och för att köparen ska kunna utföra sin revision med avseende på köpardata som behandlats av företaget, utförd av köparen eller annan revisor som har utsetts av köparen, förutsatt att köparen skriftligen underrättar företaget minst 30 dagar i förväg om varje sådan revision och att varje revision utförs på köparens bekostnad, under kontorstid, för att orsaka minsta möjliga störning för företagets verksamhet och att köparen eller dess revisor inte har tillgång till någon lokal, system, programvara eller infrastruktur som tillhör företaget eller till data som tillhör en annan person än köparen eller konfidentiell information som tillhör en tredje part och att revisionen ska begränsas till de köpardata som faktiskt behandlas och lagras av företaget. Alla material som tillhandahålls eller avslöjas under sådana revisioner och resultaten av och/eller utdata från sådana revisioner kommer att anses vara företagets konfidentiella information.

Lagring av kundregister 

Företaget kommer att behålla köparens register och data (inklusive transaktions- och leveranshistorik och interaktion med köparens anställda med avseende på detta) för ändamål som efterlevnad och spårbarhet och för att effektivt verkställa garanti- och reklamationsprogrammet och alla andra garantiskydd som företaget kan erbjuda från tid till Sådana lagringsperioder kan sträcka sig till varornas eller tjänsternas eller köparförhållandets livslängd. – För ytterligare information om hur företaget behandlar personuppgifter och lagringsperioder, vänligen hänvisa till företagets integritetspolicy som finns på dess webbplats.

Ersättning

Köparen ska, i den utsträckning som lagen tillåter, ersätta, försvara och hålla företaget skadeslöst samt dess respektive dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, chefer, medlemmar, anställda och representanter med avseende på alla anspråk, åtgärder eller krav, oavsett beskaffenhet, inklusive alla skadestånd, kostnader, juridiska och redovisningsavgifter och andra avgifter av alla slag som är förknippade med eller orsakas av: (i) köparens alla kliniska aktiviteter, (ii) köparens efterlevnad eller bristande efterlevnad av tillsyns- och juridiska krav, inklusive men inte begränsat till ansvarsskyldighet vid yrkesövning, ansvarsskyldighet vid anställning eller arbetarersättning, i samband med köparens tjänster, procedurer eller behandlingar, (iii) underlåtenhet att säkerställa att en patient uppfyller alla nödvändiga krav och lämplighet för de tjänster som specificeras eller utförs av köparen, eller (vi) köparens försumlighet eller avsiktliga misskötsel vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt alla avtal med företaget.

Överlevnad

Följande paragraf ska överleva alla utgångsdatum eller uppsägning av alla avtal mellan företaget och köparen: Garantier, framställningar, ansvarsbegränsning, skade- ersättning, och tillämplig lag och jurisdiktion.

Framställning

Alla beskrivningar, framställningar, specifikationer, prover, färger, illustrationer och andra uppgifter som tillhandahålls eller ges muntligen av företaget, dess anställda eller representanter, eller i kataloger, facklitteratur, prislistor eller andra dokument som utfärdats av företaget, ges endast för allmänna informationsändamål och köparen bekräftar att denne inte ingår i avtalet på grundval av sådant material.

Förbud mot återförsäljning eller överföring av produkter

Köparen är införstådd med att produkter är reglerade medicintekniska enheter och är därmed förbjuden att sälja, överföra eller byta produkten i en transaktion mot betalning, som byteshandel eller gratis utan uttryckligt tillstånd från företaget.

Användningsinstruktioner

Företaget tillhandahåller normalt en enda kopia av den relevanta bruksanvisningen även om flera enheter levereras till en enda köpare och/eller Köparen kan i vilket fall som helst begära att ytterligare kopior tillhandahålls kostnadsfritt. Bruksanvisningen finns även tillgänglig på begäran.

Avskiljning

Om en bestämmelse eller del av avtalet är eller blir ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den anses raderad, men detta ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av avtalet. Om en bestämmelse i avtalet anses raderad enligt denna paragraf, ska parterna i god tro avhandla om en ersättningsbestämmelse som, i största möjliga utsträckning, åstadkommer det avsedda kommersiella resultatet av den ursprungliga bestämmelsen.

Avsägelse

Företagets underlåtenhet att verkställa en bestämmelse i avtalet ska inte betraktas som en avsägelse av en sådan bestämmelse eller av företagets rätt att därefter verkställa en sådan bestämmelse.

Agentur

Parterna i avtalet är oberoende av varandra, och ingen agentur-, partnerskaps-, joint venture- eller annan arbetsgivare-anställd-relation är avsedd eller skapad av avtalet. Ingen av parterna har befogenhet att förplikta eller förbinda den andra

Marknadsföring

Med köparens föregående skriftliga medgivande för varje händelse, har företaget rätt att använda köparens namn vid beskrivning eller marknadsföring av varorna på företagets webbplats och i dess marknadsföringsmaterial eller andra dokument som listar företagets kvalifikationer, erfarenhet och företag till vilka företaget har levererat

FN:s konvention

Parterna utesluter uttryckligen tillämpningen av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor från 1980.

Överlåtelse

Köparen får inte överlåta, överföra, belåna, debitera, utkontraktera, delegera, utse en förvaltare för eller på annat sätt hantera en av eller alla av dess rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan föregående skriftligt medgivande från företaget.

Hela avtalet

Avtalet uttrycker den slutliga, fullständiga och exklusiva överenskommelsen mellan parterna med avseende på dess innehåll och ersätter och åsidosätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan

Köparen bekräftar att genom att teckna avtalet inte förlitar sig på, och inte ska ha rätt till gottgörelser med avseende på, uttalanden, framställningar, försäkringar eller garantier (oavsett om dessa lämnats utan uppsåt eller av oaktsamhet) som inte anges i avtalet. Köparen samtycker till att denne inte ska ha rätt till anspråk med avseende på en felaktig framställning som görs utan uppsåt eller av oaktsamhet eller en oaktsam felaktighet som är baserad på ett uttalande i avtalet.

Tredjepartsrättigheter

Avtalet ger inte upphov till några rättigheter enligt Contracts (Rights or Third Parties) Act 1999 att verkställa villkor i detta

Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet, och alla tvister eller anspråk (inklusive ej avtalsmässiga tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med det eller dess innehåll eller upprättande, ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Varje part samtycker oåterkalleligen till att domstolarna i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion att avgöra alla tvister eller anspråk (inklusive ej avtalsmässiga tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med avtalet eller dess innehåll eller upprättande.

Doc nr 10430 rev 7